Pesten.nl is het anti-pest portaal

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PESTEN.NL

1. HET DOEL
Het doel van www.pesten.nl (verder te noemen “de website”) is informatie te verstrekken over de Stichting Pesten en haar diensten. De informatie zoals opgenomen op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de website te benaderen en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM
De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van de website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Pesten.

3. EXTERNE LINKS/POP UP’S
De website bevat een aantal externe links. Stichting Pesten kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe link.

Bij het gebruik van de website is het mogelijk, zoals bij elke andere website, dat er zogenaamde pop up’s verschijnen. Deze pop up’s zijn niet veroorzaakt door de website, maar waarschijnlijk door andere websites door u bezocht, of door software die door u of derden op uw computer zijn geïnstalleerd. Stichting Pesten kan uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pop up’s of voor het gebruik ervan.

4. VEILIGHEID
Stichting Pesten maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

5. PERSOONSGEGEVENS
Stichting Pesten gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting Pesten zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

6. INFORMATIEGEBRUIK
Stichting Pesten meet informatie van website bezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de Stichting haar dienstverlening verder kan verbeteren.
Belangrijk hierbij: Stichting Pesten maakt via de website verkregen informatie niet openbaar en zal deze niet vervreemden op welke manier dan ook, tenzij dit wettelijk vereist is.

7. PERSOONLIJKE INFORMATIE VIA ANDER MEDIUM
Persoonlijke informatie kan door ons, onbedoeld, worden ontvangen, indien de gebruiker via een ander medium, bijvoorbeeld Facebook, gebruik maakt van de website. Met die ontvangen gegevens zal Stichting Pesten omgaan als omschreven in de 2 voorgaande artikelen.

8. PERSOONLIJKE INFORMATIE/AANSPRAKELIJKHEID
Persoonlijke informatie door een gebruiker van de website verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van:
– Contact
– Melden van pesten
– Deel mijn verhaal
– Het sturen van een e-mail
is altijd vrijwillig en is niet verplicht om informatie in te winnen via de website.
Belangrijk hierbij: wanneer de informatie gaat over geweld, (zelf)verwonding, (levens)bedreigende situaties en over alle situaties waarin Stichting Pesten dat nodig vindt, dan kan Stichting Pesten deze informatie verstrekken aan de autoriteiten.
Belangrijk hierbij: Stichting Pesten kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen/niet-gevolgen van het niet- en/of niet op tijd verstrekken van enige informatie aan de autoriteiten, niet in de laatste plaats omdat de bemanning van de website niet dag en nacht bezet is.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting Pesten niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting Pesten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Belangrijk hierbij: de informatie die op de website wordt verstrekt is geen vervanging voor professionele hulp. Stichting Pesten aanvaardt dan ook in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en/of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie van) de website.

Stichting Pesten kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor meningen van andere gebruikers van de website, vermeld in blogs, mails, verhalen etc.

Sommige informatie, beschreven op de website, is verkregen van derden. Deze informatie is volgens ons betrouwbaar, doch wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden hieromtrent.

Nimmer kan Stichting Pesten aansprakelijk gesteld worden voor welke vermeende schade dan ook die de gebruiker van de website meent te hebben als gevolg van het gebruik van de website. Ook kan Stichting Pesten niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website, onderbrekingen van de website, bezettonen, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal of wijziging van de computer van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website.

9. COOKIES
Stichting Pesten maakt nog geen gebruik van cookies. Dit kan mogelijk in de toekomst veranderen. Cookies zijn op 2 manieren handig: de website kan er beter door functioneren en e.e.a. kan worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Deze cookies kunt u handmatig uitzetten. De voorgaande artikelen 5 en 6 zijn t.z.t. ook hier van toepassing.

10. INHOUD VAN JOUW VERHAAL
Stichting Pesten zal jouw verhaal, indien delen is gewenst, nakijken en bij akkoord bevinding publiceren. Stichting Pesten zal jouw verhaal niet aanpassen of weigeren, tenzij er inhoudelijk sprake is van niet met het onderwerp gerelateerde informatie, spam, reclame, onheus taalgebruik, persoonsgerichte aanvallen etc.

11. GEBRUIKSBEPERKINGEN
De gebruiker dient de website te gebruiken in relatie tot het doel van de website. Ander gebruik is niet gewenst dan wel niet toegestaan. Niet toegestaan is in ieder geval (maar niet beperkt tot):
– Kwetsend en/of aanstootgevend gedrag;
– Spam, het verzenden van grote hoeveelheden mail;
– Het verzenden/posten van virussen en/of andere schadelijke items;
– Inbreuk op de beveiliging van de website;
– Onwettige activiteiten.

12. AFMELDING NIEUWSBRIEF
Een ontvanger van digitale nieuwsbrieven kan zich eenvoudig daarvoor weer afmelden.

13. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
Stichting Pesten kan deze algemene voorwaarden immer aanpassen. Vanaf het moment dat deze aanpassing zichtbaar is op de website, gaat deze aanpassing in, en verklaart u zich als gebruiker akkoord met die aanpassing.

Laatste nieuws

Raad van Advies

Roger Pellemans
Accountmanager sector Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bart Muller
Professional Independent Banking
Marijke van Venne
Directeur Openbare basisschool De Nienekes in Cuijk
Melissa Gasseling
Owner / Sales director at Ontwerpbureau SIS
Claire Gasseling
Owner / Creative director at Ontwerpbureau SIS

Nieuwsbrief

Samenwerking

Voor de invulling van het programma aanbod werkt de Stichting Pesten samen met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Commissie van aanbevelingen

Katinka van den Berg
Directeur Context at work
Hans Stellingsma
Owner at Stellingsma Management BV
Peter Plaum
Sales director Simac SBS
Erik Hendriks
Directeur Zonnetrein bv
Bestuurslid “Stichting Oude Stad”
Werkplekbegeleider SIOS.

Word donateur!

Door Stichting Pesten te steunen, maakt u het mede mogelijk dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de strijd tegen pesten.

Word donateur

Partners

  • anetwerk